team

Prof. Dr. Ramiz ASKER

Bakü Devlet Üniversitesi/Azerbaycan

Bakü Devlet Üniversitesi

Hakkında

10 Ocak 1954 yılında Ermenistan’ın Amasya bucağına bağlı Karaçanta köyünde do­­ğdu. 1972 yılında Baku Devlet Üni­ver­­si­tesi İletişim Fakül­tesini kazandı, 1975’te Mos­­­kova Dev­­let Üni­­­­­­ver­si­tes­i İletişim Fakül­te­sine geçti ve 1978 yılında me­zun oldu.

1978-83’te Azerbaycan’ın Sesi rady­o­­­sun­da çalıştı.

1983-84’te Azerbaycan, Türk, Arap, Fars, İngiliz, Fran­sız ve Al­­man dil­le­rinde basılan Azerbaycan Bugün dergisinin başyazarı oldu. 

1984-91’de Latin, Kiril ve Arap alfabeleriyle basılan Od­lar Yurdu gazetesi gebel yayın yönetmeni oldu.

1991-93’te Hürriyet gazetesi (İstanbul) və Uluslararası Haber Ajansınn (UHA) Azerbaycan muhabiri  oldu.

1993-97’de Yeni Forum (Ankara) dergisinin Azerbaycan temsilcisi oldu.

1993-94’te Turizm Tanıtma Genel Müdürü oldu.

1994-96’da XXI Asr gazetesi başyazarı  oldu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1992-97’de Azerbaycan Gazeteciler Birliği Sekreteri oldu.

1997’den Azerbaycan Gazeteciler Birliği Genel Sekreteridir (kamu yararına).

2002-2006’da Baku Devlet Üiversitesi Türkoloji kürsüsünde çalıştı. Azerice ve Rusca Türk Kültür Tarihi, Tür­ko­­lojinin Temelleri, Di­va­nu Lugat-it-Türk, Kitab-i Dede Korkut, Ku­tadgu Bilig ve Manas dersleri okuttu.

2007-2012’de Edebiyat Fa­kültesi Be­dii Tercüme la­­­bo­ra­tuvarı  müdürü oldu. 2012’de Türk Halkları Edebiya­tı kürsüsünün, 2016’da Tür­ko­loji kürsüsünün müdürü seçildi.

Doktora tezini Kutadgu Bilig üzre, profesörlük tezini Di­va­nu Lugat-it-Türk üzre yazdı.

Gazetecilik alanında Azerbaycan’ın Kızıl Kalem, Hasan Bey Zerdabi, Hu­may, Tür­ki­­ye’­nin Yeni Orhun, Küveyt’in İslam’a hiz­met ödüllerini aldı. Akade­mik araştır­malarına ve tercümelerine gö­re Tür­ki­­ye’­nin Türk Dün­ya­sına Hiz­met ve Kızıl Elma ödüllerine, Öz­be­kis­ta­n’ın Ba­bur, Türkme­nis­­tan’ın Al­tın Asır, Ukray­nan’ın Bekir Ço­ban­za­de, Türk Aka­de­misinin Vil­helm Tomsen mükafatına, Rus­ya’nın Kaysın Ku­li­yev, Azerbaycan’ın Resul Rıza ödülüne, Türk­SOY-un Özel ödülüne, Ka­zakiıs­ta­n’ın, Türk­me­nistan’ın,Kırgızistan’ın, Tata­ristan’ın və Türk­SOY’un ma­dalya­­la­rı­­­na la­yık gö­­rüldü.

Uluslararası Basın Enstitüsünün (İPİ, Viy­ana) ve Avras­ya Ya­zar­­lar Birliğinin (Ankara) üyesidir.

70 civarnda uluslararası sempozyum ve konferansa katıldı.

2014’te Azer­­bay­­can’ın “Şöhret” nişanına layık görüldü.

300 civarında bilimsel makale, türkoloji, edebiyat, tarih ve gazetecilik alanında 24 kitap yazdı. Rus, Türk, Özbek, Kazak, Türkmen, Kırgız, Uygur, Tatar, Başkurt, Gagauz dil­­le­rin­den 59 kıtap ter­cü­me etti.

 

Yazdığı kitaplar:

 

 

  1. İqlimdən iqlimə, təqvimdən təqvimə. Bakı: İşıq, 1987, 104 s.
 1. Qutadğu Bilig. Bakı: Elm, 2003, 320 s.
 1. M.K.Atatürk TBMM-in banisidir. Bakı: Milli Məc­lis mət­bəəsi, 2003, 26 s.
 2. Mahmud Kaşğari və onun Divanü lüğat-it-türk əsəri. Ba­kı: MBM, 2008, 432 s.
 3. Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubileyinə 1000 bibli­o­qra­­fik gös­tə­ri­ci. Bakı: MBM, 2008, 96 s.
 4. Mahmud Kaşğarinin Divanü lüğat-it-türk əsəri üzrə bib­li­o­qrafik və qrammatik göstərici. Bakı: MBM, 2008, 192 s.
 5. Mahmud Kaşğari və onun Divanü lüğat-it-türk əsəri. Bakı: MBM, 2008, 532 s.
 6. Mahmud Kaşğarinin Divanü lüğat-it-türk əsərinin təd­risi. Bakı: MBM, 2010, 192 s.
 7. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı: MBM, 2011, 320 s.
 8. Orxon abidələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 272 s.
 9. Kutadgu Bilig Bibliyografyası. Bakü: BXQR, 2016, 192 s.
 10.  Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebiyatı. Ba­kü: 2016, 280 s. 
 11.  Kitabi-Dədə Qorqud biblioqrafiyası. Bakı: BXQR, 2017, 1-ci cild, 624 s.
 12. Kitabi-Dədə Qorqud biblioqrafiyası. Bakı: BXQR, 2017, 2-ci cild, 336 s.
 13. Yusuf Balasagunlu və Kutadgu Bilig Bib­liyo­graf­yası. Ba­­kü: BXQR, 2017, 336 s.
 14. Qutadğu Bilig hikmətləri. Ba­kı: BXQR, 2017, 136 s.
 15. “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü əlyazması. Ba­kı, 2019, 160 s.
 16. Əlişir Nəvayi və onun xəmsəsi, Bakı:2020, 96 s.
 17. Türkologiyanın şah əsəri. Bakı: 2020, 176 s.
 18. Dahi türk dilçisi Mahmud Kaşğari. Bakı: 2020, 176 s.
 19. Mustaqillik davri Ozarbayjon adabiyoti. Toş­kent: 2020, 336 s.
 20. Özbək ədəbiyyatı tədqiqatları. Bakı: Füyuzat, 2020, 192 s.
 21. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Fü­yuzat, 2021,288 s
 22. Əlişir Nəvayi: şəxsiyyəti və sənəti. Bakı: Füyuzat, 2021, 404 s.

 

     Tercüme ettiği kitaplar:

 

 1. Azərbaycan Masalları. Türkiyə Türkcəsinə. Bakı: Ya­zıçzı, 1982, 196 s
 2. M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Türk­c­ə­dən. Ba­kı: Ni­cat, 1991, 248 s.
 3. Faruq Sümər. Oğuzlar. Türkcədən. Bakı: Yazıçı, 1992, 432 s.
 4. Yusif Balasağunlu. Qutadğu Bilig. Əski türk­cə­dən. Ba­kı: Azərnəşr, 1994, 492 s.
 5. Murad Tağı. Həyatım. Türkcədən. Bakı: Oka ofset, 1998, 92 s.
 6. Erik Fichtelius. Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Rus­ca­dan. Bakı: AJB, 2002, 192 s.
 7. Bahəddin Ögəl. Türk mifologiyası. Türkcədən. Bakı: Sə­da, 2004, I cilt, 626 s.
 8. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Əski türk­cə­dən. Bakı: Ozan, 2006, I cild, 512 s.
 9. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Əski türk­cə­dən. Bakı: Ozan, 2006, II cild, 400 s.
 10. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Əski türk­cə­dən. Bakı: Ozan, 2006, III cild, 400 s.
 11. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Əski türk­cə­dən. Bakı: Ozan, 2006, IV cild, 752 s.
 12. N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma ina­nı­ram. Rus­ca­dan. Bakı: Azərnəşr, 2007, 376 s.
 13. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Ruscaya. Bakı: MBM, 2009, I cild, 512 s.
 14. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Ruscaya. Ba­kı: MBM, 2009, II cild, 400 s.
 15. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Ruscaya. Ba­kı: MBM, 2009, III cild, 492 s.
 16. Oraz Yağmur. Qarabağlı ananın ağısı. Türkmən­cə­dən. Bakı: MBM, 2009, 84 s.
 17. XX əsr özbək şeiri antologiyası. Özbəkcədən. Ba­kı: MBM, 2009, 96 s.
 18. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm. Türkmən­cə­dən. Ba­­kı: MBM, 2010, 160 s.
 19. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Türkməncədən. Bakı: MBM, 2010, 240 s.
 20. Todur Zanət. Ana dilim. Qaqauzcadan. Bakı: MBM, 2010, 104 s.
 21. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Türkmən­cə­dən. Ankara-Bakı: 2010, 448 s.
 22. Türk ədəbiyyatı tarixi. Türkcədən. Bakı: MBM, 2010, 602 s., I c.
 23. Türk ədəbiyyatı tarixi. Türkcədən. Bakı: MBM, 2010, 658 s., II c.
 24. Nurməhəmməd Əndəlib. Şeirlər. Poemalar. Das­tan­lar. Türk­mən­cə­dən. Bakı: MBM, 2011, 292 s.
 25. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Seçilmiş əsərləri. Ça­ğa­­tay­cadan. Bakı: MBM, 2011, 328 s.
 26. Sultan Hüseyn Bayqara. Divan. Çağataycadan. Ba­kı: MBM, 2011, 248 s.
 27. Abdulla Tukay. Millətim. Tatarcadan. Bakı: MBM, 2011, 268 s.
 28. Abdulla Tukay. Seçilmiş əsərləri. Tatarcadan. Ba­kı: Na­­ğıl evi, 2011, 268 s.
 29. Mehri xatun. Divan. Türkcədən. Bakı: MBM, 2011, 368 s.
 30. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Çağa­tay­ca­dan. Bakı: BXQR, 2011, 432 s.+ 32 s. miniatür.
 31. Qurbanqulu Bərdimühəmmədov. Axaltəkə atı. Türk­­mən­­­­cə­­dən. Ba­kı: CBS, 2011, 232 s.
 32. Türkmən şeiri antologiyası. Türkmən­cə­dən. Bakı: 2011, MBM, 400 s.
 33. Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Türkmən­cə­dən. Bakı: MBM, 2011, 104 s.
 34. Türkmən müəmmaları, dəyişmələri və vücudna­mə­­ləri. Türk­mən­cə­dən. Bakı: MBM, 2011, 128 s.
 35. Monqolların gizli tarixi. Türkcədən, ruscadan, al­man­­­ca­dan. Bakı: MBM, 2011, 360 s.
 36. Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Türkcədən. Bakı: Elm və təh­­sil, 2011, 150 s.
 37. Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş şeirləri. Kırım-tatarca­dan. Ba­kı: Nur­lan, 2011, 160 s.
 38. Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş bədii əsərləri. Kırım-ta­tar­ca­dan. Ba­kı: BXQR, 2012, 240 s.
 39. Dövlətməmməd Azadi. Seçilmiş əsərləri. Türk­mən­­cə­dən. Bakı: Nur­lan, 2012, 264 s.
 40. Faruq Sümər. Oğuzlar (Türkmənlər). Türkcədən. Ba­kı: BXQR, 2013, 456 s.
 41. Gülzura Cumakunova. Toktoqul. Qırğızcadan. Əs­k­i­­şə­­hir: 2014, 320 s.
 42. Qız Cibək. Qazaxcadan. Bakı: BXQR, 2016, 244 s.
 43. Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı. Türkcədən. Ba­kı: Mü­­tər­cim, 2016, I cild, 628 s.
 44. Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı. Türkcədən. Ba­kı: Mü­tər­cim, 2016, II cild, 628 s.
 45. İbrahim Qəfəsoğlu. Türk milli mədəniyyəti. Türk­cə­dən. Bakı: BXQR, 2017, 474 s.
 46. Osman Turan. Türk cahan hakimiyyəti məfkurəsi ta­ri­xi. Türk­­­cə­dən. Bakı: BXQR, 2017, 546 s.
 47. Robert Minnullin. Bülbüllərin toyu. Tatarcadan. Ba­­kı: BXQR, 2018, 184 s.
 48. Mağcan Cumabay. Ölüm, mənə ağı de. Qazax­ca­dan. Ba­­kı. BXQR, 2018, 112 s.

49. Mağcan Cumabay. Türküstan. Qazaxcadan. Ankara, 2018, 192 s.

50. Xasiyyət Rüstəm. Məcnun söyüd. Bakı: 2020, Füyuzat, 130 s.

51. Əlişir Nəvayi. Məhbub ül-qülub. Bakı: 2021, Füyuzat, 262  s.

52. Əlişir Nəvayi. Heyrət ül-əbrar. Çağatay­ca­dan. Bakı: Eco­print, 2021, 480 s. 

53. Əlişir Nəvayi. Fərhad və Şirin. Çağatay­ca­dan. Bakı: Eco­print, 2021, 624 s. 

54. Əlişir Nəvayi. Leyli və Məcnun. Çağatay­ca­dan. Bakı: Eco­­­print, 2021, 400 s

55. Əlişir Nəvayi. Səb’ayi-səyyar. Çağatay­ca­dan. Bakı: Eco­print, 2021, 520 s.

56. Əlişir Nəvayi. Səddi-İskəndəri. Çağatay­ca­dan. Bakı: Eco­­print, 2021, 740 s.

57. Əlişir Nəvayi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Füyuzat, 2021, 504 s.

58. Əlişir Nəvayi. Əsərləri. Bakı, Füyuzat, 2021, 576 s.

59. Əlişir Nəvayi. Beş risalə. Bakı, Füyuzat, 2021, 328 s.

Nitelikler