team

Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hakkında

ÖĞRENİM dURUMU

 • Lisans:

        Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü

Tez: Bo 86/299 nolu Hititçe Bronz Tabletin Transkripsyon ve Günümüz Türkçesine Çevirisi

Danışman: Doç. Dr. Hasan BAHAR Konya 2000

 

 • Yüksek Lisans:

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Tez: Bugünkü Ortadoğu’nun Sosyo-Politik Çatışmalarının Eskiçağ’daki Kökenleri

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat ERGEÇ Gaziantep 2003

 

 • Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Tez: Pers Hakimiyetinin Bitiminden Bizans Hakimiyetinin Başlangıcına Kadar Olan Dönemdeki Antik Çağ Yazarlarının Eserlerinde Orta Fırat Bölgesi

Danışman: Prof. Dr. Hasan BAHAR Konya 2011

 

Kitaplar

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Eskiçağ Mezopotamya’sında Liderler Krallar Kahramanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • YILDIRIM, Ercüment (2019). Nil’in Tanrı Kralları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Kitap BÖLÜMLERİ

 

Makaleler

 • YILDIRIM, Ercüment (2012). “Roma Parth Mücadelesinde Fırat Nehrinin Jeopolitik Önemi / The Geopolitical Importance of the Euphrates River in Roma Parthian Struggle”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 7, Sayfa: 45 – 64.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2012). “II. Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar / In 359 Sapor II Siege of the city of Amida, Roman and Parthian Armies Used Weapons” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 23, Sayfa 455 – 475. 

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2012). “Antik Yazarların Eserlerinde Zeugma / Zeugma in the Works of Ancient Authors”, (Bu çalışma “Pers Hakimiyetinin Bitiminden Bizans Hakimiyetinin Başlangıcına Kadar Olan Dönemdeki Antik Çağ Yazarlarının Eserlerinde Orta Fırat Bölgesi” (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2011), isimli doktora tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır.), Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 8, Sayfa: 93 – 113.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2012). “M.Ö. II. Binde Paylaşılmayan Topraklar: Kuzey Suriye / Can Not Be Shared Areas in B.C. II Millennium: Northern Syria” The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı: 5/8, Sayfa: 1385-1406.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). “Carrhae Yenilgisi ve Roma’nın Doğu Politikasına Etkileri / Carrhae Defeat and The Effects of Rome to East Policy: Northern Syria” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, Sayfa: 261 – 272.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). “Antikçağda Evliliklerle Kurulan Müttefiklikler: I. Antiokhos / Marriges Established Allinces in Ancient period: Antiochus I” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 17 / 1, Sayfa: 247 – 268.

 

 • YILDIRIM, Ercüment & PEKŞEN, Okay (2013). “Üçüncü Arami Göçü’nün Anadolu’nun Güneydoğusuna Yaptığı Etnik ve Siyasi Etkiler/ Third Aramaic Migration of Ethnic and Political Effects by Southeastern Anatolia” Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:13, Sayfa: 31 – 55.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). “Roma İmparatorluğu’nun Doğu Sınırını Korumak İçin Euphrates Üzerinde Kurulan Lejyonlar/ Legions Along the Euphrates Established for Protection East Border of the Roman Empire” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Sayfa: 167 – 182.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2015). “Ctesias'in Anlatımlarında Ninus (Nemrut) / Ctesias’ Descriptions of Ninus (Nimrod)” Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 30, Sayı. 2, Sayfa: 573-590.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). “Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi / According to Hittite Texts, Effects of Mesopotamia Belief System’s on Hurrian Mythology Views”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 59, Sayfa: 1 – 20.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). “Suriye Eyaleti’nin Kuruluşuna Kadar Roma’nın Doğu Akdeniz’de Korsanlıkla Mücadelesi / Rome’s Fight Against Piracy in The Eastern Mediterranean to the Establishment of the Syrian Province”, Cedrus - Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, Sayı: 6, Sayfa: 91 – 103.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). “Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East”, Sociology and Anthropology, Cilt: 4, Sayı: 8, Sayfa: 710 – 718.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). “Antik Yazarların Eserlerinde Sophene Bölgesi ile İlgili Anlatımlar / Sophene Region Related Expressions on the Works of Ancient Authors”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 7, Sayfa: 51 – 73.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). “İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisinin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi / Effect of Mesopotamian Mythology’s Perception of Universe in Humanity’s Metaphysical Cosmology” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 3, Sayı: SI, Sayfa: 18 – 27.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). “Türklerdeki Evren Anlayışının Mezopotamya Mitolojik Anlatımlarıyla Mukayesesi / The Comparison of the Universe View Amongst Turks with the Mesopotamia Mythological Narrations” Bilig. Sayı: 81, Bahar – 2017. 51 – 77.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). “The Power Struggle Between Government Officials and Clergymen in The Ancient History” The Journal of Ancient History and Archaeology. Cilt: 4, Sayı: 3, Sayfa: 8 – 17.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2020). “Hititlerdeki Tahta Geçiş Sisteminin Çağdaşı Olan Mısır Krallığı ile Kıyaslanması / Comparison of Ascend the Throne System in Hittites with the It’s Contemporary King of Egypt” History Studies. Cilt: 12, Sayı: 5, Sayfa: 2299 – 2317.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2021). “Türklerdeki Kut Anlayışı ile Mezopotamya'daki Kralın Kutsallığı İnancının Karşııaştırılması / A Comparison of the Understanding of Kut in Turks and the Sacred Belief of the King in Mesopotamia” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 70, Sayfa: 325 – 342.

 

sempozyumlar

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). Antikçağda Cyrhhus ve X. Fretensis Lejyonu / Cyrrhus and Legion Fretensis X During the Ancient Period, “I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16 – 18 Mayıs 2013”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). Concept of Leadership in The Ancient History and Its Effects of Middle East, “European Journal of Research on Education Conference, 19 – 21 June 2013”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). Eskiçağ Tarihi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar / New Approaches to the Teaching of Ancient History, “Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 22 – 24 Kasım 2013”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2014). İlk Medeniyetlerin Oluşum Sürecinde Ortadoğu’da Liderler / First Civilizations in The Process of Formation of Leadership in The Middle East, “Uluslar Arası Medeniyet Kongresi /International Congress on Civilizations, 17 – 19 Ocak 2014”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2014). Hitit Kaynaklarında Hurrilerin Yaşadıkları Coğrafya ile Kültürleri Arasındaki Bağlantılar / According to Hittite Texts Relations Between Hurrians Lived Geography and Their Cultures, “IX. International Congress of Hittitology, 01 – 07 Eylül 2014”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2014). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu'nun Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı / Ethnic and Social Structure in The Southeastern of Anatolia at the Assyrian Trade Colonies Period, “XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-19 Eylül 2014”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2015). Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi / According To Hittite Texts, Effects Of Mesopotamıa Belief System’s On Hurrian Mythology Views”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 – 31 Ekim 2015”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2015). İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisi'nin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi / Effect Of Mesopotamian Mythology’s Perception Of Universe In Humanity’s Metaphysical Cosmology, “Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu 12 – 14 Kasım 2015”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). M.Ö. II. Binyılda Harşit Vadisi (Azzi – Hayaša) / Harşit Valley In Second Millennium B.C. (Azzi Hayaša), “Harşit Vadisi Sempozyumu 26 – 28 Ekim 2016”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). Medeniyetin Başlangıcında Yaşam Stratejisi Olarak Şehirleşme Olgusunun Ortaya Çıkışı, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 03 – 06 Kasım 2016”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). Eskiçağ Tarihindeki Kabilecilik Anlayışının Günümüz Ortadoğu Yönetimlerine Etkisi / The Effect Of The Tribalism’s Concepts In Ancient History On Today’s Middle East Management, “Sykes Picot Gizli Antlaşması’nın 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 01 – 03 Aralık 2016”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Antik Kaynaklarda Samosata (Samsat) ve Roma Kültürü'nün Bölgeye Yayılması / Samosata (Samsat) in Ancient Resources And The Spread Of The Roman Culture in the Region. “2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 20 – 23 Nisan 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment & AVA, Hadi (2017). Hitit Metinlerindeki Hurri Kökenli Gökteki Krallik Mitosunda Kozmoloji Anlayışı/ Concept of Cosmology in Hurrian Origin Myths of the Kingdom in the Sky in Hittite Text. “II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu 03 – 07 Mayıs 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Yazının İcadından Roma İmparatorluğu’na Tarihçilik Anlayışı. “II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18 – 20 Mayıs 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Türk ve Babil Mitolojik Anlatımlarında İnsanının Yaratılışının Mukayesesi “II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi. 28 Eylül – 1 Ekim 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Asur Kral Yıllıklarında Gurgum’a Yapılan Seferler “Uluslararası Sempozyum: Antikçağ’da Maraş 17 – 18 Kasım 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Sümer Mitolojisinde Tarımsal Yaşantının Göçebe Hayat Karşısında Yüceltilmesine Dair Anlatımlar, “Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Ismas) 02 – 04 Şubat 2018”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Mezopotamya'daki Atraehasis Mitosu – Yüce Bilge Şiiri’nde Tanrısal Felaketlere Dair Anlatımlar, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 3 – 5 Mayıs 2018”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Mezopotamya Kanunlarında Kralların Tanrısal Meşruiyet Arayışları “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 3 – 5 Mayıs 2018”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Asur Kral Yıllıklarında “Silahlarını Denizde Yıkama” Ritüeli “Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) 09-13 Mayıs 2018”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Antikçağ'da Anadolu'nun Güneydoğusundan Doğu Akdeniz'e Uzanan Ticaret Yolları, XVIII. Türk Tarih Kongresi 1 – 5 Ekim 2018

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2019). Mezopotamya Mitoslarından Bir Fabl Anlatısı: Kartal ve Yılan, “VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 25 – 29 Ekim 2019”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2019). Asur Kral Yıllıklarında Tarih Yazım Anlayışının Gelenekselleşmesi, “VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 25 – 29 Ekim 2019”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2020). Asur Kral Yıllıklarında Tanrısal Seçilmişlik Vurgusu. VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 28 Ekim – 01 Kasım 2020”

 

Yayınlanmış bildiriler

 • YILDIRIM, Ercüment (2013). Antikçağda Cyrhhus ve X. Fretensis lejyonu / Cyrrhus and Legion Fretensis X During the Ancient Period, I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı Kilis 2013.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2014). “Concept of Leadership in The Ancient History and Its Effects of Middle East”, Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, Edited by Georgeta Raţă, Hasan Arslan, Patricia-Luciana Runcan and Ali Akdemir, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-5579-0, ISBN (13): 978-1-4438-5579-2.
 •  
 • YILDIRIM, Ercüment (2017). M.Ö. II. Binyılda Harşit Vadisi (Azzi – Hayaša) / Harşit Valley In Second Millennium B.C. (Azzi Hayaša), Harşit Vadisi Sempozyumu Bildiri Kitabı Giresun 2017.

 

 • YILDIRIM, Ercüment & AVA, Hadi (2017). Hitit Metinlerindeki Hurri Kökenli Gökteki Krallik Mitosunda Kozmoloji Anlayışı/ Concept of Cosmology in Hurrian Origin Myths of the Kingdom in the Sky in Hittite Text, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyum Bildiri Kitabı Muğla 2017”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’nun Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı, XVII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı 1. Cilt. Ankara 2018.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2019). Mezopotamya Mitoslarından Bir Fabl Anlatısı: Kartal ve Yılan, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 25 – 29 Ekim 2019”

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Asur Kral Yıllıklarında Tarih Yazım Anlayışının Gelenekselleşmesi, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 25 – 29 Ekim 2019”

 

 

ÖZET yayınlanmış bildiriler

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2016). Medeniyetin Başlangıcında Yaşam Stratejisi Olarak Şehirleşme Olgusunun Ortaya Çıkışı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Antalya 2016.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Antik Kaynaklarda Samosata (Samsat) ve Roma Kültürü'nün Bölgeye Yayılması, II. International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences İstanbul 2017.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Yazının İcadından Roma İmparatorluğu’na Tarihçilik Anlayışı, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Alanya 2017.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Türk ve Babil Mitolojik Anlatımlarında İnsanının Yaratılışının Mukayesesi, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Özet Bildiri Kitabı Antalya 2017.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2017). Asur Kral Yıllıklarında Gurgum’a Yapılan Seferler, Uluslararası Sempozyum: Antikçağ’da Maraş Özet Bildiri Kitabı Kahramanmaraş 2017.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Sümer Mitolojisinde Tarımsal Yaşantının Göçebe Hayat Karşısında Yüceltilmesine Dair Anlatımlar, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Ismas) Özet Kitabı Kemer 2018

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Mezopotamya'daki Atraehasis Mitosu – Yüce Bilge Şiiri’nde Tanrısal Felaketlere Dair Anlatımlar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Özet Kitabı, Çorum 2018.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Mezopotamya Kanunlarında Kralların Tanrısal Meşruiyet Arayışları, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Özet Kitabı, Çorum 2018.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Asur Kral Yıllıklarında “Silahlarını Denizde Yıkama” Ritüeli, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Özet Kitabı Mardin 2018.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2018). Antikçağ'da Anadolu'nun Güneydoğusundan Doğu Akdeniz'e Uzanan Ticaret Yolları, XVIII. Türk Tarih Kongresi Özet Kitabı Ankara 2018.

 

 • YILDIRIM, Ercüment (2020). Asur Kral Yıllıklarında Tanrısal Seçilmişlik Vurgusu. VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 28 Ekim – 01 Kasım 2020”

 

 

GÖREV ALINAN PROJELER

 • Afşin – Elbistan Yüzey Araştırmaları (2016 – 2018)
 • Germanicia Antik Kent Kazısı (2016 – 2018)

 

tamamlanmış LİSANSÜSTÜ TEZLER

 • Muhsin Haji Azeez Babila, (Yüksek Lisans) Eski Mısır'da Sosyal Hayat ve Hukuk / Social Life and Law in Ancient Egypt, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2012-2015.

 

 • Çetin EKİN, (Yüksek Lisans) Ege Göçleri Sonrası Ön Asya’nın Siyasi Durumu / Aegean Migration After the Political Status of Near East, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2013-2016.

 

 • Okay Pekşen, (Doktora) Eski Mezopotamya’da Din – Siyaset İlişkisi / Realtionship between Religion and Politics in Ancient Mesopotamia, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2013-2017.

 

 • Orhun SARICA, (Yüksek Lisans) Hitit Ordusunun Sefer Teşkilatlanması / Organization of the Hittite Army Expedition, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2014-2018.

 

 • Kadriye Leyla CEYHAN (Yüksek Lisans) Indus – Harappa Medeniyeti / Indus – Harappa Civilation, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017-2020.

Nitelikler